Novi pravilnik: Bez roditeljskih sastanaka i razgovora sa roditeljima na kraju polugodišta i školske godine

21.02.2024. | Uncategorized

Škole u poslednjoj nedelji prvog polugodišta, kao i poslednjoj nedelji nastavne godine neće organizovati roditeljske sastanke i informativne razgovore sa roditeljima, jedna je od novina koje predviđa novi Pravilnik o ocenjivanju učenika u osnovnom obrazovanju i vaspitanju.

Prema Pravilniku, koji je nedavno usvojen, jedna od novina predviđa i da je odeljenski starešina dužan da blagovremeno, a najmanje četiri puta u toku školske godine obaveštava roditelje o postignućima učenika, a ako roditelj ne dolazi na roditeljske i individualne sastanke, odeljenski starešina je dužan da ga u pismenoj formi obavesti o uspehu i ocenama.

U slučaju da se roditelj u roku od 15 dana od dana dobijanja poziva ne odazove tom pozivu, škola će o tome obavestiti nadležni centar za socijalni rad i zatražiti njegovo postupanje, navodi se u Pravilniku koji je objavilo Ministarstvo prosvete.

Direktor zajedno sa stručnim saradnikom i sekretarom razmatra mišljenje stručnog veća i donosi odluku o prihvatanju, odnosno odbijanju primedaba roditelja, a ukoliko je primedba osnovana direktor, stručni saradnik i sekretar izrađuju plan pojačanog uvida u rad nastavnika kroz posetu i mere za otklanjanje nepravilnosti.

Kako se navodi, novi pravilnici o ocenjivanju u osnovnim i srednjim školama deo su aktivnosti kojima se jača vaspitna uloga škola i obrazovni sistem za prevenciju i odgovor na nasilje, a usaglašavaju se izmenama Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, koji je usvojen u novembru prošle godine i predviđa brojčano ocenjivanje vladanja u osnovnim i srednjim školama, počev od 2. razreda osnovne škole.

Kada je reč o Pravilniku o ocenjivanju učenika u srednjem obrazovanju i vaspitanju, prema njegovim odredbama, vladanje učenika ocenjivaće se brojčano, najmanje dva puta u toku polugodišta, kao i na kraju polugodišta i uticaće na opšti uspeh učenika.

Ministarka prosvete Slavica Đukić Dejanović objasnila je ranije da se pravilnicima precizira postupanje i kriterijumi za ocenjivanje vladanja učenika, koje se vrši dva puta u polugodištu i utiče na opšti uspeh učenika.

Prema njenim rečima cilj ove mere jeste da bude i preventivna, jer je, kako je objasnila, važno da učenici znaju da se i njihovo ponašanje ocenjuje i da ocena iz vladanja utiče na njihove rezultate i opšti uspeh.

Ocenjuje se i vladanje učenika na dužem kućnom i bolničkom lečenju, učenika koji stiče srednje obrazovanje i vaspitanje kod kuće i učenika za kojeg je organizovana nastava na daljinu, dok se vladanje vanrednog učenika ne ocenjuje.

Na ocenu iz vladanja ne utiču ocene iz drugih predmeta, a škola je u obavezi da kontinuirano prati, analizira, blagovremeno preduzima mere u cilju razvijanja odgovornog ponašnja učenika i svih učesnika u obrazovno-vaspitnom procesu.

Ministarstvo prosvete izmenilo je i Pravilnik o postupanju ustanova u slučaju nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja učenika. Njegova primena počinje 22. februara.

Objavljen je i Pravilnik o obavljanju društveno-korisnog, odnosno humanitarnog rada u ustanovama obrazovanja i vaspitanja, koji ima, pre svega, preventivnu ulogu.

0 komentara

Prosledi komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *